over ons


COC Midden-Gelderland is dé belangenorganisatie voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse en queer mensen (lhbti+).

Over het COC 


Het COC is in 1946 ontstaan in Amsterdam. Het COC is de oudste belangenorganisatie voor lhbti+ (afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie) in de wereld en houdt zich bezig met emancipatie, acceptatie en integratie van lhbti+ mensen.  Het COC werd in zijn huidige vorm opgericht in 1951 en is ontstaan uit haar voorgangers. 

De naam COC (Cultuur en Ontspannings Centrum) was een soort schuilnaam, omdat homoseksualiteit erg moeilijk lag in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren ’70 kwam koninklijke goedkeuring en werd de naam Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC. De vereniging is sinds die tijd steeds meer naar buiten gericht. 

COC Midden-Gelderland is één van de 20 regioverenigingen die samen deel uit maken van de federatie COC Nederland en is sinds 1953 actief als vereniging. 
Op onderstaande kaart staat ons werkgebied weergegeven. 

missie coc midden-gelderland

"COC Midden-Gelderland vindt dat de leden van de doelgroep als ieder ander moeten kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest. En dat zij, net als heteroseksuelen, zonder enige belemmering, voor hun seksuele geaardheid uit mogen en durven komen zonder dat dit nadelige consequenties heeft "


bestuur coc midden-gelderland

Bestuursleden worden binnen COC Midden-Gelderland gekozen door stemming in de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 2 jaar. Zij kunnen tot maximaal drie termijnen gekozen worden. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden en twee aspirant-leden.

Ricardo Brouwer

Voorzitter

Portefeuille, onder andere:

 • Algemene zaken
 • Veiligheid
 • Externe relaties
 • Cocktail
 • Heerensalon

LUUK Kaffener

Secretaris

Portefeuille, onder andere:

 • Verenigingszaken
 • Ledenadministratie
 • Informatiespreekuur
 • Jong&Out
 • Embr-ace


Jan MUSKENS

Penningmeester

Portefeuille, onder andere:

 • Financiën
 • Coming In Week

sharona driessen

Algemeen bestuur

Portefeuille, onder andere:

 • LBTQ+ vrouwen
 • Pink Punch
 • Queer-Mi-Bo

Jelle cuperus

 Algemeen bestuur

Portefeuille, onder andere:

 • Vrijwilligers
 • AutiRoze
 • GSA

Rana Orhan Pees

 Algemeen bestuur

Portefeuille, onder andere:

 • Voorlichting

speerpunten 2022-2025

 Gezonde en betrouwbare organisatie 

Om onze doelen te realiseren is het belangrijk om een stabiele, betrouwbare en onafhankelijke organisatie te blijven.  Dit willen we de komende jaren als volgt bereiken:
 
▪ We streven naar een continue instroom en een beperkte uitstroom van vrijwilligers. 
▪ De voorlichtings- en ontmoetingsactiviteiten worden afgestemd op de beschikbare vrijwilligers en getoetst op haalbaarheid, wenselijkheid en realiseerbaarheid. 
▪ We zetten in op zekerstelling van de huidige huisvesting in Arnhem.
▪ We zetten wervingsacties op voor nieuwe vrijwilligers en leden. 
▪ We geven extra aandacht aan fondsenwerving .

 Zichtbaarheid en communicatie 

 De doelstelling op het gebied van zichtbaarheid is tweeledig. We zetten primair in op zichtbaarheid voor de diverse doelgroepen binnen de LHBTI gemeenschap. Daarnaast willen we ook zichtbaar zijn voor de bredere samenleving om LHBTI gerelateerde issues zichtbaar te maken en te zorgen dat seksuele diversiteit geen taboe meer is. 


▪ We stellen een strategisch communicatieplan op om eenduidig naar buiten te treden .
▪ We investeren in de website en de sociale media kanalen van COC Midden-Gelderland. 
▪  We sturen vaker nieuwsbrieven en aankondigingen naar onze leden en vrijwilligers.
▪ We betrekken onze leden, donateurs en partners actiever 

 Dialoog en samenwerking 

 Voorlichting, ontmoeten en informeren blijven de belangrijkste activiteiten van COC Midden-Gelderland. We willen daarvoor een stabiele, professionele en strategische partner zijn en blijven voor alle belanghebbenden, scholen en partners in ons werkgebied. 


▪ COC Midden-Gelderland moet de organisatie zijn waar je als school in het werkgebied voorlichting over seksuele diversiteit kan en wil krijgen. We faciliteren ontmoetingen en bieden informatie en advies bij hulpvragen over LHBTI-gerelateerde onderwerpen. 
▪ We zetten in op het bevorderen van de dialoog binnen LHBTI-partners in het werkgebied. 
▪ We zoeken samenwerking met het maatschappelijk middenveld,  zoals

met (sport)verenigingen, culturele en religieuze instellingen. 

Politieke belangenbehartiging 

 COC Midden-Gelderland behartigt de belangen van LHBTI’s en bewaakt de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarnaast leveren wij een actieve bijdragen aan gemeentelijk en regionaal beleid.  Dit gaat met name richting de gemeentelijke, en waar mogelijk ook de provinciale en landelijke politiek. 


 ▪ We zetten in op warme contacten met ambtenaren en politieke woordvoerders diversiteit binnen de gemeenten in ons werkgebied.  We focussen op actieve lobby richting politieke partijen. Met name rondom, maar zeker niet beperkt tot, de gemeenteraadsverkiezingen. 
▪ We zetten daarnaast in op actief en zichtbaar beleid binnen de gemeenten in ons werkgebied, bijvoorbeeld door Regenboog Uitvoeringsprogramma’s. 

Regionale functie

 Vergroten van de regionale functie van COC Midden-Gelderland door ons, meer dan nu, actiever in te zetten op andere delen van ons werkgebied.


 ▪ We koesteren de warme relaties met de gemeente Arnhem 
▪ We investeren in relaties met gemeenten buiten Arnhem door ontmoetingsplekken te creëren en activiteiten te organiseren. We focussen ons op regio Doetinchem en regio Ede. 
▪ We stimuleren, bevorderen en faciliteren waar mogelijkheid en waar verantwoord andere dan door COC georganiseerde LHBTI-gerelateerde initiatieven in de regio 


anbi gegevens

Officiële naam: COC Midden-Gelderland
RSIN of fiscaal nummer: 8105.29.439
Contactgegevens:  Zie hoofdpagina
Bestuurssamenstelling:  Zie bovenstaande informatie
BeleidsplanBeleidsplan 2023-2025
Beloningsbeleid:  COC Midden-Gelderland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Doelstelling (Statuten): | Statuten
Verslag van uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2023

Code Goed Gedrag